Get Adobe Flash player

Contact Info

an image
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์
68/95-96 ม.5 ถ.พระราม 2 ซ.8 แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10500
Phone: : 0-2877-0394-7
Fax: 0-2476 7079

สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม          กรมโรงงานอุตสาหกรรม
76/5 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
Phone: : 0-2202-4168, 0-2354-3183
Fax: 0-2202-4167

 

 

เกณฑ์การตรวจประเมินตามหลัก 3Rs

ข้อที่ 1     การกำหนดนโยบายเพื่อรองรับการประยุกต์ใช้หลัก 3Rs ในการจัดการของเสียของโรงงาน
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ข้อ 1.1     องค์กรต้องกำหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการของเสียที่ดีภายในโรงงานโดยผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง

ข้อ 1.2    องค์กรต้องกำหนดผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ดูแลด้านการจัดการของเสียภายในโรงงานอย่างชัดเจน 

ข้อที่ 2     การวิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านการจัดการของเสีย 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

ข้อ 2.1    องค์กรต้องมีการวิเคราะห์การเกิดของเสียที่ครอบคลุมในทุกขั้นตอนการผลิต และทุกกิจกรรมภายในโรงงาน พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อของเสียที่โรงงานก่อกำเนิด ปริมาณ และระบุวิธีจัดการของเสียที่ดำเนินการในปัจจุบัน  

ข้อ 2.2    องค์กรต้องจัดทำแผนการจัดการของเสียภายในโรงงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทั้งระดับองค์กร และ/หรือแผนในระดับหน่วยงาน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกแนวทางที่มีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการของเสีย รวมถึงมีการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานสำหรับแต่ละแผนงาน

ข้อที่ 3     การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและส่งเสริม การจัดการองค์ความรู้
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

ข้อ 3.1     องค์กรต้องมีการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีระบบสาธารณูปการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียให้เป็นมาตรฐาน หรือเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) รวมถึงมีการควบคุมตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องใช้วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ข้อ 3.2    องค์กรต้องมีการจัดการองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก และพนักงานในแต่ละระดับขององค์กร ในด้านการประยุกต์ใช้หลัก 3Rs เพื่อจัดการของเสีย

ข้อที่ 4     การประเมินประสิทธิภาพการจัดการของเสียของโรงงาน  
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

ข้อ 4.1    องค์กรต้องมีการกำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการของเสียภายในโรงงาน และทำการประเมินประสิทธิภาพฯตามดัชนีชี้วัด

ข้อ 4.2    องค์กรต้องพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมด้านการจัดการของเสียอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ 5     ประสิทธิภาพการจัดการของเสียของโรงงาน
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

ข้อ 5.1    องค์กรมีประสิทธิภาพในการจัดการของเสียที่ดีในด้าน

(1) การลดการเกิดของเสียจากการผลิต และ/หรือกิจกรรมต่างๆ

(2) การคัดแยกของเสีย

(3) การนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ประโยชน์ใหม่