.

ที่มาของโครงการ

             กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ให้บริการรับบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับและให้บริการแก่ผู้ก่อกำเนิดมากที่สุด จึงได้ดำเนินโครงการจัดระดับมาตรฐานการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา และในปี 2562 ได้พัฒนาระบบ AI เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตโรงงานผู้รับบำบัดและกำจัดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานที่ดีให้สามารถรับของเสียบางชนิดได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีจนสามารถเข้าสู่ระบบการอนุญาตโดยอัตโนมัติ (AI) ได้

             ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2566 จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันโรงงานที่รับดำเนินการบำบัดและกำจัดที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ และโรงงานที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการให้มีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานที่ดีจนเข้าสู่ระบบการให้อนุญาตอัตโนมัติได้ เพื่อเป็นการยกมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ลดปัญหามลพิษและการจัดการกากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ถูกต้อง นำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข่าวสาร/กิจกรรมโครงการ

“ ผลการจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ และพิธีมอบรางวัล โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ” ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องเรนโบว์ ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย 2 กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานโครงการในปีที่ผ่านมา

ผลการจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ และพิธีมอบรางวัลฯ โครงการพัฒนายกระดับการจัดการของเสียอันตราย ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Konsent Space ชั้น 19 โรงแรมใบหยกสกาย 2 กรุงเทพฯ

นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ และพิธีมอบรางวัลฯ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิธีมอบรางวัลฯ โดยมีนางนุชนาถ สุพรรณศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการกำจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและประชาสัมพันธ์โรงงานที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการของเสียที่ดีและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงงานอื่นๆ ต่อไป ซึ่งนอกจากพิธีมอบรางวัลแล้วได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียเพื่อมุ่งสู่ความเป็นปกติใหม่ (New normal)” อันจะเป็นแนวทางให้แก่โรงงานต่างๆ ในการนำตัวอย่างการดำเนินงานของโรงงานที่ดีไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อไป ณ ห้องประชุม Konsent Space ชั้น 19 ณ โรงแรมใบหยกสกาย 2

โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโรงงานเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 31 โรงงาน โดยผลสำเร็จของการดำเนินงาน มีโรงงานที่ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม จำนวน 27 โรงงาน แบ่งเป็นรางวัลระดับ Gold Plus จำนวน 2 ราย เหรียญทอง จำนวน 18 ราย เหรียญเงิน จำนวน 3 ราย และเหรียญทองแดง จำนวน 4 ราย และมีโรงงานที่ผ่านการประเมินเพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบการอนุญาตโดยอัตโนมัติ (AI) จำนวน 8 โรงงาน