.

             กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ให้บริการรับบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับและ
ให้บริการแก่ผู้ก่อกำเนิดมากที่สุด จึงได้ดำเนินโครงการจัดระดับมาตรฐานการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา และในปี 2562 ได้พัฒนาระบบ AI เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตโรงงานผู้รับบำบัดและกำจัดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานที่ดีให้สามารถรับของเสียบางชนิดได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีจนสามารถเข้าสู่ระบบการอนุญาตโดยอัตโนมัติ (AI) ได้

             ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2566 จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันโรงงานที่รับดำเนินการบำบัดและกำจัดที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ และโรงงานที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการให้มีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานที่ดีจนเข้าสู่ระบบการให้อนุญาตอัตโนมัติได้ เพื่อเป็นการยกมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ลดปัญหามลพิษและการจัดการกากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ถูกต้อง นำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

              ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันโรงงานที่รับดำเนินการบำบัดและกำจัดที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติและโรงงานที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการให้มีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานที่ดีจนเข้าสู่ระบบการให้อนุญาตอัตโนมัติได้ เพื่อเป็นการยกมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นลดปัญหามลพิษและการจัดการกากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ถูกต้องนำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน