.
  1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและการประกอบกิจการจัดการของเสียให้เป็นมาตรฐานเกิดการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน
  2. เพื่อให้ผู้รับบำบัดและกำจัดของเสียยกระดับมาตรฐานโรงงาน เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่ผู้ก่อกำเนิดของเสีย