.
  1. กิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ต้องสอดคล้องตามประกาศ กรอ. เรื่อง การกำหนดชนิด และประเภท
    ของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และวิธีการกำจัด สำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูล
    หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561
  2. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการจัดการ
    กับกากของเสียเพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ
  3. มีทีมงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการของเสียตลอดระยะเวลาโครงการ
  4. ไม่เคยถูกร้องเรียนหรือเคยมีในอดีต แต่สามารถยุติข้อร้องเรียนได้แล้ว