.

โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การพัฒนาการผลิตในภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมากและนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้แล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษและกากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเกิดขึ้น โดยที่ผ่านมากรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ให้บริการรับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Waste Processor) ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับและให้บริการแก่ผู้ก่อกำเนิด (Waste Generator) มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการให้บริการของผู้ให้บริการขนส่ง ผู้รับบำบัดและกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ยังพบประเด็นปัญหาในเรื่องมาตรฐานการให้บริการ รวมทั้งข้อร้องเรียนจากประชาชนส่งผลให้ผู้ก่อกำเนิดของเสียขาดความมั่นใจในระบบการให้บริการรับบำบัดและกำจัด และขาดข้อมูลสำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงดำเนินโครงการจัดระดับมาตรฐานการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานการจัดการการให้บริการรับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ให้บริการให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมาย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พัฒนาระบบ AI เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตโรงงานผู้รับบำบัดและกำจัดของเสียที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานที่ดีให้สามารถรับของเสียบางชนิดได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าทีมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีและสามารถเข้าสู่ระบบการอนุญาตโดยอัตโนมัติดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันโรงงานที่รับดำเนินการบำบัดและกำจัดที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติและโรงงานที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการให้มีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานที่ดีจนเข้าสู่ระบบการให้อนุญาตอัตโนมัติได้ เพื่อเป็นการยกมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นลดปัญหามลพิษและการจัดการกากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ถูกต้องนำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อให้โรงงานผู้รับดำเนินการบำบัดหรือกำจัดกากอุตสาหกรรมได้ยกระดับการให้บริการและการจัดการของเสียให้เป็นมาตรฐานและมีการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน
  • เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงงานผู้รับบำบัดหรือกำจัดกากอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
  • เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงงานผู้รับบำบัดหรือกำจัดกากอุตสาหกรรมที่มีการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการแก่สาธารณชน

โรงงานในกลุ่มเป้าหมาย

  1. โรงงานผู้รับบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลำดับที่ 101 105 และ 106
  2. โรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบลำดับที่อื่นๆ หรือมีการเพิ่มการประกอบกิจการลำดับอื่นๆ

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

ปฏิทินกิจกรรมในโครงการ

วิธีการกำจัดที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบอัตโนมัติ (AI)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ