.
  1. โรงงานที่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน จำนวน 15 โรงงาน และโรงงานที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน
    จำนวน 5 โรงงาน รวมจำนวน 20 โรงงาน
  2. โรงงานผู้รับบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลำดับที่ 101, 105 และ 106 และโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบลำดับที่อื่นๆ