.

โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

             กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ให้บริการรับบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับและให้บริการแก่ผู้ก่อกำเนิดมากที่สุด จึงได้ดำเนินโครงการจัดระดับมาตรฐานการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา และในปี 2562 ได้พัฒนาระบบ AI เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตโรงงานผู้รับบำบัดและกำจัดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานที่ดีให้สามารถรับของเสียบางชนิดได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีจนสามารถเข้าสู่ระบบการอนุญาตโดยอัตโนมัติ (AI) ได้

             ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2566 จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันโรงงานที่รับดำเนินการบำบัดและกำจัดที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ และโรงงานที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการให้มีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานที่ดีจนเข้าสู่ระบบการให้อนุญาตอัตโนมัติได้ เพื่อเป็นการยกมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ลดปัญหามลพิษและการจัดการกากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ถูกต้อง นำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและการประกอบกิจการจัดการของเสียให้เป็นมาตรฐานเกิดการจัดการ
  ของเสียอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อให้ผู้รับบำบัดและกำจัดของเสียยกระดับมาตรฐานโรงงาน เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่ผู้ก่อกำเนิดของเสีย

โรงงานในกลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ปฏิทินกิจกรรมในโครงการ

เกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นในการพิจารณาคัดเลือกโรงงาน

 1. กิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ต้องสอดคล้องตามประกาศ กรอ. เรื่อง การกำหนดชนิด และประเภท
  ของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และวิธีการกำจัด สำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูล
  หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561
 2. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการจัดการ
  กับกากของเสียเพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ
 3. มีทีมงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการของเสียตลอดระยะเวลาโครงการ
 4. ไม่เคยถูกร้องเรียนหรือเคยมีในอดีต แต่สามารถยุติข้อร้องเรียนได้แล้ว

วิธีการกำจัดที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบอัตโนมัติ (AI)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ