.

ผลการจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ และพิธีมอบรางวัลฯ โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องเรนโบว์ ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย 2 กรุงเทพฯ

       นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ และพิธีมอบรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมภายใต้ โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม  ประจำปี 2566 

       วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิธีมอบรางวัล โดยมีนางนุชนาถ สุพรรณศรี ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา กล่าวรายงานถึงที่มาของการจัดงาน ณ ห้องเรนโบว์ ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย 2 กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตัวแทนจากโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทที่ปรึกษาเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 82 คน ซึ่งในปีนี้มีโรงงานที่ได้รับรางวัลฯ จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย แบ่งเป็น รางวัลระดับ Gold Plus 3 ราย เหรียญทอง 10 ราย เหรียญเงิน 4 ราย และเหรียญทองแดง 3 ราย และมีโรงงานที่ผ่านการประเมินเพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบอนุญาตอัตโนมัติ (AI) จำนวน 6 โรงงาน

       นอกจากนี้ ภายในงานสัมมนาได้มีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงงานผู้รับบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลฯ และเป็นตัวอย่างของโรงงานที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการ โดยตัวแทนของโรงงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ ได้มีการนำแนวทางในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และรูปแบบธุรกิจที่สามารถผลักดันให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน  โดยได้ดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องตามนโยบาย BCG ของกระทรวงอุตสาหกรรม ในด้านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุ่งเน้นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณของเสีย และใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566....ความท้าทายของผู้ประกอบการยุคใหม่ และประเด็นที่ผู้รับบำบัด กำจัดกากของเสียต้องเตรียมพร้อม” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้แทนของโรงงาน 2 ราย ที่ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลในปีนี้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการจัดการของเสียตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี และแนวทางในการเตรียมความพร้อมกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2566 ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบทั้งที่เป็นผู้ก่อกำเนิดฯ และผู้รับบำบัด กำจัดฯ เข้าสู่ระบบการจัดการกากของเสียที่ดีผ่านระบบออนไลน์ (iSingleForm) เพื่อให้เกิดการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมอย่างสมดุล

ผลการจัดงานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติฯ เพื่อประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

       นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการเข้าร่วมโครงการและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการภายใต้ “โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยมีนางนุชนาถ สุพรรณศรี ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา กล่าวรายงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการรับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วให้ได้ประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ณ ห้องเรนโบว์ ชั้น 17  โรงแรมใบหยกสกาย 2 กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 68 คนและมีผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting จำนวน 52 คน 

ผลการจัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

        นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการสัมมนาประชาสัมพันธ์ชี้แจงเพื่อรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการสัมมนาประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม โดยมีนางนุชนาถ สุพรรณศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการกำจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรมในนามประธานคณะกรรมการโครงการฯ กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่ปรึกษาโรงงาน โดยมีผู้ประกอบการโรงงานเข้าร่วมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 133 คน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญชวนโรงงานที่ประกอบกิจการรับบำบัด กำจัดกากของเสียลำดับที่ 101 105 และ 106 หรือโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบลำดับที่อื่นๆ ให้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยในปีงบประมาณ 2566 ได้กำหนดเป้าหมายโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 โรงงาน แบ่งเป็นกลุ่มโรงงานที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 15 โรงงาน และกลุ่มโรงงานที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 โรงงาน เพื่อผลักดันโรงงานให้มีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานที่ดีจนเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) ได้ และเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมของโรงงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน