.

ผลการจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ และพิธีมอบรางวัลฯ โครงการพัฒนายกระดับการจัดการของเสียอันตราย ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Konsent Space ชั้น 19 โรงแรมใบหยกสกาย 2 กรุงเทพฯ

นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ และพิธีมอบรางวัลฯ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิธีมอบรางวัลฯ โดยมีนางนุชนาถ สุพรรณศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการกำจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและประชาสัมพันธ์โรงงานที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการของเสียที่ดีและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงงานอื่นๆ ต่อไป ซึ่งนอกจากพิธีมอบรางวัลแล้วได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียเพื่อมุ่งสู่ความเป็นปกติใหม่ (New normal)” อันจะเป็นแนวทางให้แก่โรงงานต่างๆ ในการนำตัวอย่างการดำเนินงานของโรงงานที่ดีไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อไป ณ ห้องประชุม Konsent Space ชั้น 19 ณ โรงแรมใบหยกสกาย 2

โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโรงงานเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 31 โรงงาน โดยผลสำเร็จของการดำเนินงาน มีโรงงานที่ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม จำนวน 27 โรงงาน แบ่งเป็นรางวัลระดับ Gold Plus จำนวน 2 ราย เหรียญทอง จำนวน 18 ราย เหรียญเงิน จำนวน 3 ราย และเหรียญทองแดง จำนวน 4 ราย และมีโรงงานที่ผ่านการประเมินเพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบการอนุญาตโดยอัตโนมัติ (AI) จำนวน 8 โรงงาน

ผลการจัดพิธีลงนาม (MOU) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ประจำปี 2565

นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) การเข้าร่วมโครงการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเข้าร่วมโครงการและการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้ “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมีนางนุชนาถ สุพรรณศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการกำจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการรับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วให้ได้ประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 104 คน

ผลการจัดงานสัมมนาโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการสัมมนาชี้แจงและประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ ภายใต้ “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการสัมมนาชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย อันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม” โดยมีนายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กล่าวรายงานถึง ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการโรงงาน และบริษัทที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 138 คน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญชวนโรงงานที่ประกอบกิจการรับบำบัด และกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลำดับที่ 101 105 และ 106 และโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบ ลำดับที่อื่นๆ ให้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยในปีนี้มุ่งเน้นกลุ่มโรงงานที่เคยเข้าร่วมโครงการลักษณะนี้มาแล้ว จำนวน 25 โรงงาน และกลุ่มโรงงานที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการลักษณะนี้มาก่อน จำนวน 5 โรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการให้บริการเเละการประกอบกิจการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้เเล้วของกลุ่มโรงงานเป้าหมาย และเพื่อให้ผู้รับบำบัด กำจัดของเสียยกระดับมาตรฐานโรงงาน เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่ ผู้ก่อกำเนิดของเสีย ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย 2 กรุงเทพมหานคร

การประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ และพิธีมอบรางวัลฯ ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมสัมมนา เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ และพิธีมอบรางวัลฯ ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30 -12.00 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิธีมอบรางวัลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมีนายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมกล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและประชาสัมพันธ์โรงงานที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการของเสียที่ดีและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นแบบอย่าง ที่ดีให้กับโรงงานอื่นๆ ต่อไป ซึ่งนอกจากพิธีมอบรางวัลแล้วได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงการเสวนาหัวข้อ “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานเข้าสู่ระบบการอนุญาตโดยอัตโนมัติ (AI)” อันจะเป็นแนวทางให้แก่โรงงานต่างๆ ในการนำตัวอย่างการปฏิบัติของโรงงานที่ดีไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อไป ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโรงงานเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 34 โรงงาน โดยผลสำเร็จของการดำเนินงาน มีโรงงานที่ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม จำนวน 25 โรงงาน แบ่งเป็นรางวัลระดับ Gold Plus จำนวน 1 ราย เหรียญทอง จำนวน 20 ราย เหรียญเงิน จำนวน 2 ราย และเหรียญทองแดง จำนวน 2 ราย

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงาน ที่เข้าร่วมโครงการ “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย ภาคอุตสาหกรรม”

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงาน ที่เข้าร่วมโครงการ “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย ภาคอุตสาหกรรม”

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าร่วมโครงการและการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้ “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” โดยมีนายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการรับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วให้ได้ประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ณ ห้องเรนโบว์ 1 ชั้น 17 โรงแรม ใบหยกสกาย 2 กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 98 คน