.

ติดต่อโครงการ

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่

ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400


โทรศัพท์ 0 2430 6304 ต่อ 1607 โทรสาร 0 2430 6307 ต่อ 1699

โทรสาร

0 2430 6307 ต่อ 1699


อีเมล์

saraban@diw.mail.go.th


เว็บไซต์

www.diw.go.th


ที่ปรึกษาโครงการ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่

เลขที่ 56 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 18 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150


โทรศัพท์ 0 2877 0395-6 โทรสาร 0 2877 0396

เฟซบุ๊ก

โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย


อีเมล์

wastewp.56@gmail.com


เว็บไซต์

www.induswaste.com