.

ข้อมูลเผยแพร่

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีทั่วไปและหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะ สำหรับการเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI)

>> https://anyflip.com/ktoyk/qqtq/ 

คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐาน การให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

>> https://anyflip.com/ktoyk/ukrs/

แบบประเมินความรู้และความเข้าใจของผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง

>> https://forms.gle/Mp7TdcBxtax5ptBX9

Infographic สรุปเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีทั่วไป และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะ สำหรับการเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI)

>> https://anyflip.com/ktoyk/dppx/

Infographic คู่มือฯ สำหรับการพัฒนามาตรฐานการให้บริการบำบัด กำจัดกากของเสีย

>> https://anyflip.com/ktoyk/okjj/

รายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม