.

ผลการจัดงานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติฯ เพื่อประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

       นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการเข้าร่วมโครงการและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการภายใต้ “โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยมีนางนุชนาถ สุพรรณศรี ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา กล่าวรายงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการรับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วให้ได้ประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ณ ห้องเรนโบว์ ชั้น 17  โรงแรมใบหยกสกาย 2 กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 68 คนและมีผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting จำนวน 52 คน 

ผลการจัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

        นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการสัมมนาประชาสัมพันธ์ชี้แจงเพื่อรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการสัมมนาประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม โดยมีนางนุชนาถ สุพรรณศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการกำจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรมในนามประธานคณะกรรมการโครงการฯ กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่ปรึกษาโรงงาน โดยมีผู้ประกอบการโรงงานเข้าร่วมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 133 คน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญชวนโรงงานที่ประกอบกิจการรับบำบัด กำจัดกากของเสียลำดับที่ 101 105 และ 106 หรือโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบลำดับที่อื่นๆ ให้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยในปีงบประมาณ 2566 ได้กำหนดเป้าหมายโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 โรงงาน แบ่งเป็นกลุ่มโรงงานที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 15 โรงงาน และกลุ่มโรงงานที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 โรงงาน เพื่อผลักดันโรงงานให้มีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานที่ดีจนเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) ได้ และเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมของโรงงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน