.

ผลการดำเนินงานโครงการในปีที่ผ่านมา

ผลการจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ และพิธีมอบรางวัลฯ โครงการพัฒนายกระดับการจัดการของเสียอันตราย ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Konsent Space ชั้น 19 โรงแรมใบหยกสกาย 2 กรุงเทพฯ

นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ และพิธีมอบรางวัลฯ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิธีมอบรางวัลฯ โดยมีนางนุชนาถ สุพรรณศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการกำจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและประชาสัมพันธ์โรงงานที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการของเสียที่ดีและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงงานอื่นๆ ต่อไป ซึ่งนอกจากพิธีมอบรางวัลแล้วได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียเพื่อมุ่งสู่ความเป็นปกติใหม่ (New normal)” อันจะเป็นแนวทางให้แก่โรงงานต่างๆ ในการนำตัวอย่างการดำเนินงานของโรงงานที่ดีไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อไป ณ ห้องประชุม Konsent Space ชั้น 19 ณ โรงแรมใบหยกสกาย 2

โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโรงงานเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 31 โรงงาน โดยผลสำเร็จของการดำเนินงาน มีโรงงานที่ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม จำนวน 27 โรงงาน แบ่งเป็นรางวัลระดับ Gold Plus จำนวน 2 ราย เหรียญทอง จำนวน 18 ราย เหรียญเงิน จำนวน 3 ราย และเหรียญทองแดง จำนวน 4 ราย และมีโรงงานที่ผ่านการประเมินเพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบการอนุญาตโดยอัตโนมัติ (AI) จำนวน 8 โรงงาน

ผลการจัดพิธีลงนาม (MOU) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ประจำปี 2565

นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) การเข้าร่วมโครงการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเข้าร่วมโครงการและการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้ “โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมีนางนุชนาถ สุพรรณศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการกำจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการรับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วให้ได้ประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 104 คน